عکس: فاسد شدن پرتقال های شب عید

عکس: فاسد شدن پرتقال های شب عیدچندین تن پرتقال مازاد بر مصرف به دلیل عدم پیش‌بینی مسئولان دولتی در تنظیم بازار نوروز 95، در انبارها فاسد شدند. عکس: فاسد شدن پرتقال های شب عید چندین تن پرتقال مازاد بر مصرف به دلیل عدم پیش‌بینی مسئولان دولتی در تنظیم بازار نوروز 95، در انبارها فاسد شدند.عکس: Read more…