افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم های آمریکا

افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم های آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دو شخص حقیقی جدید، شش شخص حقوقی و برخی اشخاص مرتبط با شرکت «ماهان ایر» ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم های آمریکا

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دو شخص حقیقی جدید، شش شخص حقوقی و برخی اشخاص مرتبط با شرکت «ماهان ایر» ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم های آمریکا

روزنامه قانون