مولر: اشک های گواردیولا قابل درک بود

مولر: اشک های گواردیولا قابل درک بود
مهاجم بایرن مونیخ می گوید می تواند درک کند چرا سرمربی این تیم پس از آخرین بازیش احساساتی شده است.

مولر: اشک های گواردیولا قابل درک بود

مهاجم بایرن مونیخ می گوید می تواند درک کند چرا سرمربی این تیم پس از آخرین بازیش احساساتی شده است.
مولر: اشک های گواردیولا قابل درک بود

مرکز فیلم