صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی

صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی
استانداری قم برای واگذاری تیم فوتبال صبا به یک هولدینگ تجاری اقتصادی به توافق نهایی دست یافته و قرارداد این انتقال به زودی امضاء می‌شود.

صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی

استانداری قم برای واگذاری تیم فوتبال صبا به یک هولدینگ تجاری اقتصادی به توافق نهایی دست یافته و قرارداد این انتقال به زودی امضاء می‌شود.
صبا خصوصی می‌شود، دایی سرمربی

دانلود سریال و آهنگ