تلاش برای احیای طلای سیاه

تلاش برای احیای طلای سیاه
با تقویت شایعات در خصوص طرح توافق میان روسیه و عربستان، نفت به بیشترین قیمت در سال 2016 رسید

تلاش برای احیای طلای سیاه

با تقویت شایعات در خصوص طرح توافق میان روسیه و عربستان، نفت به بیشترین قیمت در سال 2016 رسید
تلاش برای احیای طلای سیاه

آپدیت نود 32 ورژن 9