طیب نیا: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد

طیب نیا: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، گفت: این نرخ باید ارتباط منطقی با نرخ بازدهی فعالیت های حقیقی اقتصادی و نرخ تورم داشته باشد.

طیب نیا: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، گفت: این نرخ باید ارتباط منطقی با نرخ بازدهی فعالیت های حقیقی اقتصادی و نرخ تورم داشته باشد.
طیب نیا: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد

بازی