یک مسلمان شهردار لندن می‌شود

یک مسلمان شهردار لندن می‌شود

شمارش آرا در انتخابات شوراهای محلی در انگلستان، انتخابات پارلمان‌های محلی در مناطق اسکاتلند و ویلز و انتخابات شهردار لندن ادامه دارد و نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب کارگر که در انتخابات پارلمانی سال گذشته شکست سنگینی را متحمل شده بود، نتوانسته است موقعیت خود را در میان رای‌دهندگان بهبود بخشد. در حالیکه انتظار می‌رود در انتخابات محلی، رای‌دهندگان به حمایت از احزاب مخالف دولت وقت گرایش بیشتری داشته باشند، نتایج به دست آمده می‌تواند باعث تضعیف موقعیت جرمی کوربین در مقام رهبری حزب کارگر شود. پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته و کناره‌گیری رهبر وقت حزب کارگر کوربین، که به جناح چپ حزب تعلق دارد، به رهبری انتخاب شد.در این انتخابات، بیش از دو هزار و هفتصد نماینده شوراهای محلی در انگلستان، شهرداران انتخابی چند شهر و همچنین نمایندگان پارلمان‌های محلی اسکاتلند و ویلز برگزیده شده‌اند. در بعضی از حوزه‌های محلی انگلستان، تمامی کرسی‌ها و در بعضی دیگر، تعدادی از آنها در این انتخابات در معرض رقابت احزاب و تشکل‌های مختلف و همچنین نامزدهای مستقل قرار داشت.نتایج اولیه حاکی از آن است که حزب کارگر شماری از کرسی‌هایی را که در شوراهای محلی انگلستان در اختیار داشته از دست داده است هر چند اکثریت خود در حوزه‌های کلیدی را همچنان حفظ کرده است.احتمالا بدترین نتیجه برای حزب کارگر در انتخابات پارلمان های محلی اسکاتلند و ویلز به دست آمده است. در اسکاتلند، که در دهه‌های گذشته معمولا حوزه امنی برای حزب کارگر و سیاست‌های چپگرایانه آن محسوب می‌شد، حزب ملیگرای اسکاتلند، که اکثریت پارلمانی و دولت محلی را در دست دارد، توانست آرای خود را افزایش دهد در حالیکه کاهش آرای حزب کارگر در حدی بوده که این حزب پس از حزب محافظه کار، در رده سوم قرار گرفته است.در انتخابات پارلمانی گذشته هم حزب کارگر تعدادی از کرسی‌های اسکاتلند در پارلمان بریتانیا را از دست داد و حزب ملیگرای اسکاتلند اکثر این کرسی‌ها را به دست آورد. در آن زمان، گفته می‌شد که برنامه‌های چپگرایانه حزب ملیگرای اسکاتلند در مقایسه با گرایش کارگر به راست طی دهه پیش، عامل کاهش موقعیت حزب کارگر در این بخش از بریتانیا بوده است. ظاهرا گرایش کارگر به چپ تحت رهبری جرمی کوربین باعث بهبود موقعیت این حزب نشده است. نتایج به دست آمده در انتخابات ویلز نیز به نفع حزب کارگر نبوده است.نتایج به دست آمده می‌تواند موقعیت کوربین را، که با مخالفت شماری از اعضای ارشد حزب هم مواجه است، تضعیف کند. مخالفان وی قطعا استدلال خواهند کرد که نتایج انتخابات محلی نشان می‌دهد که حزب کارگر در شرایط کنونی امکان پیروزی در یک انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت آینده را نخواهد داشت. در مقابل، طرفداران جرمی کوربین در حزب با اشاره به پیروزی نامزد کارگر در انتخابات شهردار لندن، از بهبود موقعیت حزب کارگر سخن گفته‌اند.تنها دستاورد عمده حزب کارگر در انتخابات روز گذشته، پیروزی نامزد این حزب در انتخابات شهردار لندن بوده است. نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که احتمالا صادق امان خان، نامزد پاکستانی تبار این حزب، توانسته پس از هشت سال که لندن توسط شهردار محافظه کار اداره می‌شد، بار دیگر حزب کارگر را در راس امور پایتخت بریتانیا قرار دهد. صادق خان فرزند یک خانواده مهاجر پاکستانی و اولین شهروند مسلمان بریتانیاست که به سمت شهردار لندن انتخاب می‌شود. او در دولت کارگری گذشته سمت معاونت وزیر در امور اقلیت‌ها را داشت. خان در جریان رقابت‌های انتخاباتی شهرداری لندن کوشیده بود از بعضی از سیاست‌ها و دیدگاه‌های رهبری حزب کارگر فاصله بگیرد.

یک مسلمان شهردار لندن می‌شود

شمارش آرا در انتخابات شوراهای محلی در انگلستان، انتخابات پارلمان‌های محلی در مناطق اسکاتلند و ویلز و انتخابات شهردار لندن ادامه دارد و نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب کارگر که در انتخابات پارلمانی سال گذشته شکست سنگینی را متحمل شده بود، نتوانسته است موقعیت خود را در میان رای‌دهندگان بهبود بخشد. در حالیکه انتظار می‌رود در انتخابات محلی، رای‌دهندگان به حمایت از احزاب مخالف دولت وقت گرایش بیشتری داشته باشند، نتایج به دست آمده می‌تواند باعث تضعیف موقعیت جرمی کوربین در مقام رهبری حزب کارگر شود. پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته و کناره‌گیری رهبر وقت حزب کارگر کوربین، که به جناح چپ حزب تعلق دارد، به رهبری انتخاب شد.در این انتخابات، بیش از دو هزار و هفتصد نماینده شوراهای محلی در انگلستان، شهرداران انتخابی چند شهر و همچنین نمایندگان پارلمان‌های محلی اسکاتلند و ویلز برگزیده شده‌اند. در بعضی از حوزه‌های محلی انگلستان، تمامی کرسی‌ها و در بعضی دیگر، تعدادی از آنها در این انتخابات در معرض رقابت احزاب و تشکل‌های مختلف و همچنین نامزدهای مستقل قرار داشت.نتایج اولیه حاکی از آن است که حزب کارگر شماری از کرسی‌هایی را که در شوراهای محلی انگلستان در اختیار داشته از دست داده است هر چند اکثریت خود در حوزه‌های کلیدی را همچنان حفظ کرده است.احتمالا بدترین نتیجه برای حزب کارگر در انتخابات پارلمان های محلی اسکاتلند و ویلز به دست آمده است. در اسکاتلند، که در دهه‌های گذشته معمولا حوزه امنی برای حزب کارگر و سیاست‌های چپگرایانه آن محسوب می‌شد، حزب ملیگرای اسکاتلند، که اکثریت پارلمانی و دولت محلی را در دست دارد، توانست آرای خود را افزایش دهد در حالیکه کاهش آرای حزب کارگر در حدی بوده که این حزب پس از حزب محافظه کار، در رده سوم قرار گرفته است.در انتخابات پارلمانی گذشته هم حزب کارگر تعدادی از کرسی‌های اسکاتلند در پارلمان بریتانیا را از دست داد و حزب ملیگرای اسکاتلند اکثر این کرسی‌ها را به دست آورد. در آن زمان، گفته می‌شد که برنامه‌های چپگرایانه حزب ملیگرای اسکاتلند در مقایسه با گرایش کارگر به راست طی دهه پیش، عامل کاهش موقعیت حزب کارگر در این بخش از بریتانیا بوده است. ظاهرا گرایش کارگر به چپ تحت رهبری جرمی کوربین باعث بهبود موقعیت این حزب نشده است. نتایج به دست آمده در انتخابات ویلز نیز به نفع حزب کارگر نبوده است.نتایج به دست آمده می‌تواند موقعیت کوربین را، که با مخالفت شماری از اعضای ارشد حزب هم مواجه است، تضعیف کند. مخالفان وی قطعا استدلال خواهند کرد که نتایج انتخابات محلی نشان می‌دهد که حزب کارگر در شرایط کنونی امکان پیروزی در یک انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت آینده را نخواهد داشت. در مقابل، طرفداران جرمی کوربین در حزب با اشاره به پیروزی نامزد کارگر در انتخابات شهردار لندن، از بهبود موقعیت حزب کارگر سخن گفته‌اند.تنها دستاورد عمده حزب کارگر در انتخابات روز گذشته، پیروزی نامزد این حزب در انتخابات شهردار لندن بوده است. نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که احتمالا صادق امان خان، نامزد پاکستانی تبار این حزب، توانسته پس از هشت سال که لندن توسط شهردار محافظه کار اداره می‌شد، بار دیگر حزب کارگر را در راس امور پایتخت بریتانیا قرار دهد. صادق خان فرزند یک خانواده مهاجر پاکستانی و اولین شهروند مسلمان بریتانیاست که به سمت شهردار لندن انتخاب می‌شود. او در دولت کارگری گذشته سمت معاونت وزیر در امور اقلیت‌ها را داشت. خان در جریان رقابت‌های انتخاباتی شهرداری لندن کوشیده بود از بعضی از سیاست‌ها و دیدگاه‌های رهبری حزب کارگر فاصله بگیرد.

یک مسلمان شهردار لندن می‌شود

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی